A A A K
SmodBIP

Cel działalności

 1. Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, proekologicznych, prozdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, profilaktycznych i opiekuńczych na rzecz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – uczniów i wychowawców warszawskich szkół i placówek oświatowych, dostosowując zadania do potrzeb dzieci i młodzieży oraz oczekiwań ich rodziców i opiekunów prawnych, a także organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji dla nauczycieli i pracowników jednostek prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 w szczególności obejmują:
  1. pogłębienie i rozszerzenie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy nauczania;
  2. promowanie zachowań proekologicznych i zdrowotnego stylu życia;
  3. rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku i podnoszenie sprawności fizycznej;
  4. rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki;
  5. współpracę z radami pedagogicznymi szkół i placówek oświatowych w zakresie wynikającym z realizacjami zadań statutowych Ośrodka.

 3. Ośrodek współpracuje z rodzinami wychowanków, jednostkami oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym poprzez:
  1. wspólną organizację imprez;
  2. udział wychowanków w przedsięwzięciach organizowanych przez inne jednostki;
  3. zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działaniach Ośrodka.Opublikował: Michał Werszner
Publikacja dnia: 01.03.2015
Podpisał: Michał Werszner
Dokument z dnia: 01.03.2015
Dokument oglądany razy: 1 678